Çin’den İthal Edilen Mallara İlişkin Antidamping Uygulaması

 • 13 Jul

  Çin’den İthal Edilen Güneş Modüllerine İlişkin Antidamping Uygulaması

  “2017/6 Numaralı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ” (“Tebliğ”) 30025 sayılı ve 1 Nisan 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. İlgili Tebliğ’e göre, Çin’den ithal edilen güneş panellerine aşağıda belirtilen oranlarda dampinge karşı kesin önlem uygulanacaktır.

   

  Tebliğ, 6. maddesi uyarınca yayımlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girdiği için, ilgili Tebliğ’in Resmi Gazete’de yayımlanmasından itibaren herhangi bir geçiş dönemi istisnası olmaksızın kesin önlem derhal uygulanmaya başlanmıştır ve ilgili Tebliğ’in “Uygulama” başlıklı 5. Maddesi uyarınca; gümrük idareleri her bir ürün için yukarıda belirtilmiş olan oranda kesin önlemi, ürünlerin serbest dolaşıma giriş rejimi kapsamındaki ithalatında uygulayacaktır.
   
  İlaveten; 2016/29 sayılı Açılış Tebliği’nin 12. maddesi uyarınca, Tebliğ’in uygulanmasında herhangi bir “başlamış işlem” kavram veya istisnası bulunmamaktadır.
   
  Buna göre; sipariş edilmiş/yolda olan veya limandaki antrepolara stoklanmış olan ürünler için herhangi bir istisna uygulanmadığından, bahsi geçen kesin önlem Tebliğ’in yayımı tarihinde serbest dolaşıma giriş beyannamesi tescil edilmemiş olan tüm ürünlere uygulanacaktır. Bu doğrultuda,  Çin’den ithal edilen güneş modülleri ve panelleri için ilgili Tebliğ’in yayımı tarihinde serbest dolaşıma giriş beyannamesi tescil edilmemişse, bu ürünlere yukarıda belirtilen oranlarda dampinge karşı kesin önlem uygulanacaktır.
   
  Her ne kadar 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun’un 9. maddesinde dampinge karşı kesin önlemin gümrük idareleri tarafından ithalata uygulanacak olan diğer vergilerden bağımsız olarak toplanacağı veya teminata bağlanacağı düzenlenmiş olsa da; ilgili maddede bahsi geçen teminatlar, soruşturma süresi boyunca alınan geçici önlemlere ilişkin olarak alınacak olan teminatlardır. Buna göre, soruşturma süreci sona erdikten sonra uygulanan kesin önlemlere ilişkin teminat sunulması mümkün değildir.
   
  Yukarıda belirtilen antidamping önlemi uygulamalarına karşı izlenebilecek çeşitli hukuki ve idari yollar bulunmasına karşın, gelecekte yapılabilecek taleplere ilişkin herhangi bir hak kaybı yaşanmaması adına bu hukuki ve idari prosedürlerin serbest dolaşıma giriş beyannamesinin tescilinden önce dikkatle planlanması ve konusunda uzman kişilerce takibinin yapılması hayati önem arz etmektedir.
  Sayfamızı Paylaşın